Galleries » Somewhere Else Entirely - Installation » #4 Niigata Giant

#4 Niigata Giant

Photo taken by Betsy Williamson;